Prace legislacyjne

Do zadań Rzecznika Finansowego realizowanych na podstawie w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1348) należy:

- opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania podmiotów rynku finansowego;

- występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę
innych aktów prawnych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania rynku finansowego;

- wystepowanie do ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w sprawach dotyczących funkcjonowania podmiotów
rynku finansowego i postulowanie ewentualnych zmian przepisów regulujących ich funkcjonowanie;

Pragniemy umożliwić Państwu zapoznanie się aktualnymi działaniami Rzecznika w tym obszarze, w tym  projektami zmian w prawie oraz opiniami wyrażanymi przez Rzecznika w przedmiocie projektów aktów prawnych dotyczących rynku finansowego.

 

- stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie Białej Księgi ustawy o usługach turystycznych

- opinia Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie poselskiego projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (druk sejmowy nr 3430)

- stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące projektu założeń do ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

- stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych do poprawionego projektu założeń do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

- stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (projekt nr ZD96)

- propozycje Rzecznika Ubezpieczonych ws. potrzeby wprowadzenia zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek oraz umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

- propozycje Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące potrzeby zmian przepisów Kodeksu cywilnego w kontekście problematyki grupowych umów ubezpieczenia

- stanowisko Rzecznik Ubezpieczonych w sprawie projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych

- uwagi do projektu założeń do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (w odpowiedzi na pismo MF z dnia 8 maja 2012 r.)

- uwagi do projektu założeń do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (w odpowiedzi na pismo MF z dnia 9 stycznia 2012 r.)

- uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego

- Zagadnienia praktyczne dotyczące stosowania niektórych przepisów ustawy dnia 19 sierpnia 2011 r. nowelizującej ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK na tle przepisów intertemporalnych

- list Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 16 czerwca 2011 r. do Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych w sprawie posiedzenia Komisji w dniu 28 czerwca 2011 r.

- propozycje zmian do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3960)

- uwagi do projektu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 3488)

- stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie propozycji Komisji Europejskiej przedstawionych w Białej Księdze dotyczącej ubezpieczeniowych funduszy gwarancyjnych

- propozycja Rzecznika Ubezpieczonych dotycząca nowelizacji ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej w zakresie dodania w art. 16 ustawy ust. 6

- uwagi Rzecznika Ubezpieczonych do projektu zmiany ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

- opinia Rzecznika Ubezpieczonych do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych

- opinia Rzecznika Ubezpieczonych do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- propozycje Rzecznika Ubezpieczonych odnośnie zmian legislacyjnych w odniesieniu do ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK zawierające wariantowe propozycje wykorzystania niezależnych rzeczoznawców samochodowych w procesach likwidacji szkód komunikacyjnych

- opinia Rzecznika Ubezpieczonych do projekt dokumentu pt. Założenia nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

- opinia Rzecznika Ubezpieczonych do projekt dokumentu pt. Założenia do projektu ustawy zmieniającej ustawę o emeryturach kapitałowych oraz niektórych innych ustaw

- Kancelarie odszkodowawcze z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych

 


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT