Wnioski skierowane przez Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego

Rzecznik Finansowy posiada możliwość występowania do Sądu Najwyższego z wnioskiem o podjęcie uchwały mającej na celu wyeliminowanie występujących w  orzecznictwie sądowym rozbieżności.  Podstawy prawne tej kompetencji określone są w ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. Nr 240 poz. 2052 z późn. zm.). 

 

Wniosek Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie dotyczącymi zadośćuczynienia dla bliskich osoby poważniej poszkodowanej, za doznaną krzywdę wynikającą z naruszenia dobra osobistego 

Wniosek Rzecznika Finansowego (13 grudnia 2019 r.)

Uchwała SN


Wniosek Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie dotyczącymi wypłaty odszkodowania z tytułu nieodpłatnej opieki osoby bliskiej nad poszkodowanym np. w wypadku komunikacyjnym

Wniosek Rzecznika Finansowego (29 kwietnia 2019 r.)

Uchwała SN

 

Wniosek Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie dotyczącymi pokrywania - przez ubezpieczyciela, który zaniżył odszkodowanie - kosztów usługi rzeczoznawcy wynajętego przez klienta.

Wniosek Rzecznika Finansowego (16 listopada 2018 r.)

Uchwała SN

 

Wniosek Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie dotyczącymi czy bliscy osób żyjących, ale ciężko poszkodowanych wypadkach komunikacyjnych, mogą żądać od ubezpieczyciela sprawcy wypadku wypłaty zadośćuczynienia.

Wniosek Rzecznika Finansowego (21 kwietnia 2017 r.)

Uchwała SN

 

Wniosek Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie dotyczącymi przesłanek umożliwiających uznanie postanowień umownych za abuzywne


Wniosek Rzecznika Finansowego ( 3 kwietnia 2017 r.)

Uchwała SN

 

Wniosek Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w sprawie pokrywania z ubezpieczenia OC rolnika, szkód wyrządzonych przez psa wykorzystywanego użytkowo w gospodarstwie rolnym

Wniosek Rzecznika Finansowego ( 9 grudnia 2016 r.)

Uchwała SN

 

 


WNIOSKI SKIEROWANE PRZEZ RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH DO SĄDU NAJWYŻSZEGO W LATACH 1995-2015

 

 

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w sprawie dopuszczalności zwrotu kosztów leczenia poniesionych w prywatnej służbie zdrowia na podstawie art. 444 § 1 k.c.

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych

Uchwała SN


Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w sprawie dopuszczalności zadośćuczynień z art. 448 k.c. za zdarzenia sprzed 3 sierpnia 2008 r.


Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych

Postanowienie SN


Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w sprawie terminu przedawnienia roszczeń do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o naprawienie szkody wyrządzonej przez nieustalonego sprawcę


Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych

Uchwała SN

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie rozbieżności w wykładni art. 433 k.c. w zakresie szkód polegających na zalaniu lokalu położonego niżej z lokalu znajdującego się na wyższej kondygnacji

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych

Uchwała SN

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie zasad ustalania wysokości odszkodowania za szkody komunikacyjne w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (części oryginalne czy części alternatywne)

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych

Postanowienie SN


Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie zasad ustalania wysokości odszkodowania za szkody komunikacyjne w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (amortyzacja wartości części)


Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych

Uchwała SN


Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie zwrotu kosztów zastępstwa poszkodowanego w postępowaniu likwidacyjnym


Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych

Uchwała SN


Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie najmu pojazdu zastępczego


Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych

Uchwała SN


Zasiłek pogrzebowy a zwrot kosztów pogrzebu

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych

Uchwała SN


Odpowiedzialność współposiadaczy, w tym małżonków, w szkodach osobowych

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych

Uchwała SN


VAT

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych

Uchwała SN


Szkoda całkowita

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych

Postanowienie SN


Odpowiedzialność współmałżonków w szkodach osobowych

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych

Postanowienie SN


Środki karne w ramach ubezpieczenia OC

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych

Postanowienie SN


Amortyzacja części, części alternatywne (zamienniki)

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych

Postanowienie SN


Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w mieniu w sytuacji, gdy, własność pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu, wskutek którego powstała szkoda, została przeniesiona w drodze umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia na bank lub stanowi własność leasingodawcy
 

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych

Uchwała SNAdministracja strony: EPC System - Outsorcing IT