Rzecznik Ubezpieczonych skierował do Sądu Najwyższego oświadczenie zawierające istotny pogląd w sprawie (sygn. III SZP 2/15)

Rzecznik Ubezpieczonych postanowił o skierowaniu do Sądu Najwyższego istotnego poglądu w sprawie o sygn. III SZP 2/15.

Sprawa ta dotyczy wniosku Sądu Apelacyjnego w Warszawie o rozstrzygnięcie przez Sąd Najwyższy, czy w świetle art. 24 ust. 1 i 2  ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów może być uznane działanie ubezpieczyciela polegające na ograniczeniu zakresu jego odpowiedzialności wobec poszkodowanego będącego osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności  gospodarczej, dochodzącą roszczenia w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Rozpoznając apelacje wniesione przez zakład ubezpieczeń i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o sygn. XVII AmA 35/12 Sąd Apelacyjny powziął bowiem wątpliwości co do statusu prawnego poszkodowanego, gdyż – jak zaznaczył w swoim wniosku – możliwe do przyjęcia jest zarówno stanowisko, że posiada on status konsumenta, jak i że przymiotu takiego mieć nie może.

Zaskarżona do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzja Prezesa UOKiK została wydana w oparciu o postępowanie w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów wszczęte z urzędu na podstawie informacji przekazanych przez Rzecznika Ubezpieczonych. Uwzględniając ten fakt, jak również doniosłość postawionego zagadnienia prawnego dla osób, których interesy Rzecznik Ubezpieczonych z mocy prawa reprezentuje, postanowiliśmy zasygnalizować Sądowi Najwyższemu kilka problemów i argumentów, które zostały pominięte w uzasadnieniu wniesionego wniosku. W szczególności chodzi o możliwe sposoby wykładni art. 221 Kodeksu cywilnego, do którego odsyła ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, a także kontekst wynikający z prawa Unii Europejskiej oraz Konstytucji. Zwróciliśmy także uwagę, iż stronami umowy ubezpieczenia są wyłącznie ubezpieczyciel i ubezpieczający, lecz stronami stosunku prawnego wynikającego z tej umowy mogą być również poszkodowani, uprawnieni, uposażeni oraz ubezpieczeni, na rachunek których umowę ubezpieczenia zawarto. Treść przyjętej przez Sąd Najwyższy uchwały może więc pośrednio wpłynąć na uznanie, czy Prezes UOKiK jest uprawniony do nakładania kar na ubezpieczycieli za nieuczciwe praktyki związane nie tylko z likwidacją szkód z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ale także z pozostałych obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń na życie oraz wszystkich innych umów ubezpieczeń majątkowych lub osobowych zawartych na cudzy rachunek. Wydaje się zaś, że tak znacząca rzesza osób dochodzących świadczeń z umów ubezpieczenia nie powinna zostać pozbawiona ochrony przed nieuczciwymi praktykami zakładów ubezpieczeń. Takie praktyki zaburzają zresztą także zasady uczciwej konkurencji na całym rynku ubezpieczeniowym.

Oświadczenie Rzecznika Ubezpieczonych zawierające istotny dla sprawy pogląd


Tomasz Młynarski
radca prawny w Biurze Rzecznika UbezpieczonychPozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT