Rzecznik Ubezpieczonych w dniu 25 czerwca 2008 roku zwrócił się z prośbą do Ministra Infrastruktury o rozważenie możliwości zmiany wydanego na podstawie art. 115 ustawy Prawo o ruchu drogowym, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 roku w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

W opinii Rzecznika Ubezpieczonych proponowana zmiana rozporządzenia polegająca na rozszerzeniu programu szkolenia kandydatów na kierowców o zagadnienia związane z obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz innymi komunikacyjnymi ubezpieczeniami dobrowolnymi, pozytywnie wpłynie na zwiększenie świadomości przyszłych kierowców o ciążących na nich obowiązkach oraz uprawnieniach wynikających z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Niewątpliwie może wpłynąć również na zmniejszenie liczby posiadaczy pojazdów mechanicznych nie posiadających obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, jak również może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez zwiększenie świadomości o konsekwencjach określonych zachowań, (np. gdy kierujący pojazdem mechanicznym wyrządzi szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, bądź też zbiegnie z miejsca zdarzenia, zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania).
 
Poniżej w załączniku tekst wystąpienia Rzecznika Ubezpieczonych 


Załączniki


Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT