W dniu 25 listopada 2008 r. odbyła się narada przedstawicieli Biura Rzecznika Ubezpieczonych oraz Stowarzyszenia Ekspertmot w sprawie utraty wartości handlowej (wartości sprzedażnej) pojazdu opartych na Instrukcji Określenia Rynkowego Ubytku Wartości Pojazdu nr 1/2002

Dnia 23 czerwca 2008 r. Rzecznik Ubezpieczonych zwrócił się pisemnie do Prezesa Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT w związku z nieprawidłowościami w praktyce zakładów ubezpieczeń w zakresie odmowy wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej (wartości sprzedażnej) pojazdu opartych na Instrukcji Określenia Rynkowego Ubytku Wartości Pojazdu nr 1/2002 z dnia 17 stycznia 2002 r. zatwierdzonej  uchwałą Prezydium Rady Naczelnej Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej EKSPERTMOT. Zakłady ubezpieczeń powołując się na powyższą Instrukcję odmawiały poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej w stosunku do pojazdów starszych niż trzyletnie. Rzecznik Ubezpieczonych zwrócił się z prośbą o podjęcie współpracy w celu ewentualnej zmiany niektórych zapisów Instrukcji, w tym o rozpatrzenie możliwości określenia w Instrukcji innego wieku pojazdów, w odniesieniu do których można wyliczyć utratę wartości handlowej.

W dniu 25 listopada 2008 r. odbyła się narada przedstawicieli Biura Rzecznika Ubezpieczonych oraz Stowarzyszenia Ekspertmot w tej sprawie, której przebieg potwierdził, że wolą Stowarzyszenia przy wprowadzaniu Instrukcji nie było ograniczanie praw osób poszkodowanych. Przedstawiciele Stowarzyszenia wyjaśnili, że nieprawidłowości w praktyce zakładów ubezpieczeń dotyczą przede wszystkim dość „sztywnego” stosowania zapisów Instrukcji, nie wyklucza ona bowiem nawet obecnie, dokonywania indywidualnej oceny utraty wartości handlowej pojazdu również w odniesieniu do pojazdów starszych niż trzyletnie. Przedstawiciele Stowarzyszeni poinformowali, iż planują jednak zmianę swojej Instrukcji w przeciągu najbliższych kilku miesięcy. Stowarzyszenie zauważa potrzebę modyfikacji pewnych zapisów i w wielu kwestiach zgadza się ze stanowiskiem Rzecznika Ubezpieczonych. EKSPERTMOT przedstawił Rzecznikowi Ubezpieczonych m.in. deklarację zmiany zapisu mówiącego, iż utratę wartości handlowej określa się wyłącznie w odniesieniu do pojazdów nie starszych niż trzyletnie. Rozważane jest obecnie przyjęcie zapisu mówiącego o okresie 5, a nawet 6 lat, który to zapis z wielu względów omówionych na spotkaniu, będzie lepiej odpowiadał realiom polskiego rynku motoryzacyjnego, a jednocześnie wyeliminuje argument stosowany nieprawidłowo przez ubezpieczycieli. Pomimo, iż Instrukcja jest dokumentem wewnętrznym, obowiązującym wyłącznie osoby stowarzyszone, a więc nie jest regulacją prawną, którą ubezpieczyciele są związani, to jednak, jak wynika z praktyki, jest ona również znacząca dla praktyki ubezpieczeniowej – likwidacji szkód z ubezpieczenia OC komunikacyjnego – tym samym wykraczając poza środowisko branżowe rzeczoznawców samochodowych.
Zaproponowane przez przedstawicieli Stowarzyszenia zmiany pozwolą na lepsze odzwierciedlenie w Instrukcji podstawowych zasad prawnych, w tym zasady pełnej kompensaty poniesionej szkody, co przede wszystkim było celem podjętych przez Rzecznika Ubezpieczonych działań.


Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT